Program Rodzina 500+ na Podkarpaciu
Program Rodzina 500+ na Podkarpaciu

Program Rodzina 500+ na Podkarpaciu

Już od 1 kwietnia 2016 r będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, znanego powszechnie jako dodatek 500 złotych na dziecko.

Program „Rodzina 500 plus” gwarantuje 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, czyli co najmniej 6000 zł rocznie nieopodatkowanego wsparcia dla rodziców oraz opiekunów dzieci do 18 roku życia.

Kto może je otrzymać?
Rodzina, samotny rodzic wychowujący dziecko (matka lub ojciec) a także opiekun prawny lub faktyczny dziecka otrzymają po 500 zł miesięcznie bez względu na dochody.
Wsparcie można dostać także na pierwsze lub jedyne dziecko. Przysługuje ono rodzinom z niskim dochodem – poniżej 800 zł netto na osobę, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1200 zł netto na osobę.

 

„Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Rodziny niepełne, obok świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy o świadczeniach rodzinnych” (źródło: MOPS Rzeszów)

 

Ważne!
Wspomnieliśmy, że można otrzymać dodatek nawet na pierwsze dziecko, o ile w rodzinie dochód na osobę nie przekroczy określonego pułapu. Warto wiedzieć, że obliczając ten dochód można uwzględnić tylko te pełnoletnie dzieci, które mają najwyżej 25 lat, mieszkają z rodzicami i są na ich utrzymaniu. Te pełnoletnie dzieci uwzględniane są w obliczeniach, ale nie można na nie otrzymać świadczenia.

Gdzie złożyć dokumenty?
Wnioski  przyjmowane będą w gminach. Można je także wysłać pocztą lub złożyć za pośrednictwem internetu poprzez:

  • Portal Emp@tia,
  • PUE ZUS,
  • system bankowości elektronicznej.

Informację o stacjonarnych miejscach przyjmowania wniosków można znaleźć w gminach i urzędzie miasta.
Listę miejsc w niektórych miastach Podkarpacia znajdziecie również tutaj

Terminy składania wniosków.

Ważne!
Warto złożyć dokumenty w pierwszym okresie ich naboru, czyli od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r
. Wnioski z prawidłowo wypełnionymi dokumentami będą rozpatrywane do 3 miesięcy. Po wydaniu pozytywnej decyzji nastąpi wypłata świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski składane po 1 lipca 2016 r. ograniczają możliwość otrzymania świadczenia do miesiąca, w którym zostały złożone do 30 września 2017 r.

Oznacza to, że rodzic bądź opiekun, który złoży wniosek w pierwszym okresie (1.IV-1.VII) otrzyma 500 zł za każdy miesiąc wstecz do 1 kwietnia 2016 r. Złożenie dokumentów np. 2 lipca odbiera możliwość wypłacenia po 500 zł za poprzednie miesiące (razem 1500 zł)

Osobom przebywającym za granicą (Unia Europejska lub Europejski Obszar Gospodarczy), pobierającym podobne świadczenia w innym państwie nie przysługuje wsparcie z Programu Rodzina 500+.

„Uwaga na oszustów!

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma opłat.

W związku z powstającymi kolejnymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że strony te nie są związane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Służą jedynie próbom wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku” (źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki).

Kiedy wygasa prawo do świadczenia?

  • zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko;
  • umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • ukończenie przez dziecko 18 roku życia;
  • otrzymanie podobnego dodatku na dziecko za granicą;
  • w przypadku pobierania świadczenia na pierwsze dziecko – przekroczenie kryterium dochodowego.

W przypadku zaistnienia ww faktów należy poinformować organ wypłacający świadczenie.

Infolinie:
800 100 990
(Infolinia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego)
22 529 06 68 (Infolinia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply