Konkurs ROBOPARK – wejściówki do wygrania
Konkurs ROBOPARK – wejściówki do wygrania

Konkurs ROBOPARK – wejściówki do wygrania

ROBOPARK – interaktywna wystawa robotów w Rzeszowie potrwa tylko do 8 listopada. To wyjątkowa okazja, by na żywo wejść do świata techniki, robotyki i technologii.

Co to jest Robopark? Co można tam przeżyć?

Dla naszych facebookowych fanów mamy aż 6 podwójnych wejściówek do ROBOPARKU w Rzeszowie, które ważne są do 8 listopada 2020 r.


ZADANIE KONKURSOWE polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto odwiedzić międzynarodową interaktywną wystawę robotów ROBOPARK?

Zachęcamy do polubienia i udostępnienia postu konkursowego.

UCZESTNIK – osoba fizyczna, która:

 • posiada swój profil osobisty na portalu Facebook.com;
 • polubił Fanpage Gdziecko.pl;
 • akceptuje regulamin niniejszego konkursu (dostępny poniżej).

ZGŁOSZENIA przyjmowane są w formie komentarzy na profilu facebookowym Gdziecko.pl, pod adresem: www.facebook.com/gdziecko.

TERMINY KONKURSU: zgłoszenia przyjmowane są od 22 października do 25 października 2020 r. do godziny 23:59, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 października 2020 r.

NAGRODAMI w konkursie 6 podwójnych wejściówek uprawniających do odwiedzenia wystawy robotów ROBOPARK w Rzeszowie.

WYBORU NAJLEPSZYCH ODPOWIEDZI dokona komisja, która oceniać będzie kreatywność i oryginalność odpowiedzi.

OGŁOSZENIE LISTY ZWYCIĘZCÓW nastąpi w dniu 26 października 2020 r. na profilu facebookowym Gdziecko.pl, pod adresem: www.facebook.com/gdziecko.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest poniżej;
 • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod regulaminem;
 • com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Regulamin konkursu ROBOPARK
§1
Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin, z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 9, NIP: 5170371732, zwane dalej „Organizatorem”
 2. Organizator jest administratorem fanpage’a Gdziecko.pl na portalu facebook.com, na którym opublikowano post konkursowy.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Mirey Robotics sp. z o.o.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony, ani administrowany przez firmę Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§2
Słownik pojęć

 1. Post konkursowy– post, w którym znajduje się pytanie konkursowe, przypięty na czas trwania konkursu na górze Fanpage’a.
 2. Fanpage – strona Gdziecko.pl na portalu Facebook, link: https://www.facebook.com/gdziecko.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój profil osobisty na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage Gdziecko.pl. Profile fikcyjne będą automatycznie pomijane podczas rozstrzygnięcia konkursu.

§ 3
Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się 22 października (w momencie opublikowania posta konkursowego) i będzie trwać do 25 października 2020 r. do godziny 23:59, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 października 2020 r.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

§ 4
Przebieg Konkursu

 1. Konkurs odbędzie się na profilu portalu Gdziecko.pl na Facebooku: https://www.facebook.com/gdziecko.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać będą konto osobiste na Facebooku.
 3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzach do postu konkursowego opublikowanego przez Organizatora na osi czasu profilu Gdziecko.pl – https://www.facebook.com/gdziecko./.
 4. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto odwiedzić międzynarodową interaktywną wystawę robotów ROBOPARK? Mile widziane są polubienia i udostępnienia postu konkursowego.
 5. Kryterium oceny zadania konkursowego: kreatywność i oryginalność komentarzy.
 6.  Konkurs jest moderowany. Wszystkie komentarze, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez organizatora i których treść nie będzie związana z tematem konkursu, zostaną usunięte przez moderatorów.

§ 5
Nagrody i ich przekazanie

 1. W konkursie zostanie przyznane 6 nagród w postaci podwójnych wejściówek uprawniających do odwiedzenia wystawy robotów ROBOPARK w Rzeszowie.
 2. Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora 10 uczestnikom (zwanym dalej Laureatami) Konkursu, którzy w sposób najbardziej kreatywny, według oceny Komisji Konkursowej, wykonają zadanie konkursowe. Każdy z uczestników może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 3. Informację o wygranej Laureaci otrzymają w formie odpowiedzi do nadesłanego komentarza lub lista Laureatów zostanie opublikowana zbiorczo w komentarzu Organizatora pod postem konkursowym.

§ 6
Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2.  Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 3.  Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
 4. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jego treści.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie ROBOPARK oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin, z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim (39-120) przy ul. 3 Maja 9, NIP: 5170371732;
b) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@gdziecko.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe w postaci Imienia, nazwiska, numeru telefonu lub/i adresu e-mail oraz adresie korespondencyjnym przetwarzane będą na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu umożliwienia udziału w konkursie (imię i nazwisko),
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 1. d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.
  e) Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu umożliwienia udziału w konkursie, przetwarzane będą do dnia 31 grudnia 2020 r., a następnie zostaną usunięte.
  f) ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, z wyjątkiem tych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit i) RODO lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  g) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  h) podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością odbioru nagrody w konkursie.

Wyniki konkursu Robopark.

Podwójne wejściówki na wystawę międzynarodową wystawę robotów ROBOPARK otrzymują:

 • Joanna Bieszczad
 • Marta Krygielewicz
 • Joanna Banek-Bukała
 • Anna Dziura
 • Ewelina Tuleja
 • Katarzyna Kmiotek

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Skip to content