Program 500+ na pierwsze dziecko. Dokumenty
Program 500+ na pierwsze dziecko. Dokumenty

Program 500+ na pierwsze dziecko. Dokumenty

Program 500+ zakłada, że dodatkowe wsparcie uzyskuje się na drugie i kolejne dzieci. Od tej reguły są jednak wyjątki. Aby otrzymać zasiłek na pierwsze dziecko w ramach programu, należy udokumentować niski dochód przypadający na każdego członka rodziny. Poniżej znajduje się lista niezbędnych dokumentów.

Więcej o samym programie piszemy tu

O świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko mogą starać się rodziny, których dochód wynosi mniej niż 800,00 zł na osobę (lub 1200 zł na osobę,  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Za pierwsze dziecko uznaje się jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 lat. Rodzice lub opiekunowie dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku (bliźnięta, trojaczki, etc.), wskazują które z nich uznane zostanie jako „pierwsze”.

Wniosek jest nieodpłatny i można go pobrać tu: wniosek-500-plus

Dokumenty, które należy dołączyć
do wniosku ubiegając się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

 1. Załącznik nr 2oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu każdego członka rodziny
 2. Załącznik nr 3oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej – wyłącznie w przypadku prowadzenia ww. działalności,
 3. Inne dokumenty wymagane do ustalenia dochodu :
  1. Załącznik nr 4 – zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy na który ustalane jest prawo;
  2. umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  3. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  4. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  5. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  6. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
   • jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku  z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 4. w przypadku utraty lub uzyskania dochodu dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość – tabela poniżej.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia  prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego.

BabyDan
BabyDan
BabyDan
BabyDan
BabyDan
BabyDan
BabyDan

Dodatkowo do wniosku dołącza się inne dokumenty w przypadku, gdy o świadczenie:

 1. występuje osoba samotnie wychowująca dziecko:
  • rozwód lub separacja – odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego;
  • śmierć rodzica – odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.
 2. stara się cudzoziemiec:
  • przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) – załącza się kartę pobytu;
  • posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” – załącza się kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy;
 3. dla przysposobionego dziecka – odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 4. stara się opiekun prawny – orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego;

Tabela z dokumentami dotyczącymi dochodu utraconego i uzyskanego

Rodzaj utraty dochodu Wymagane dokumenty
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu;
 • pit11 za 2014 r.,
 • utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • decyzja/zaświadczenie z PUP (spoza Rzeszowa) – bo osoby zarejestrowane w PUP w Rzeszowie są w naszym rejestrze;
 • Pit-11 za 2014 r.
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 

 • świadectwo pracy
 • umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp. lub zaświadczenie pracodawcy;
 • Pit-11 za 2014 r.
 • utrata zasiłku przedemerytalnego
 • utrata świadczenia przedemerytalnego
 • utrata nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • utrata emerytury
 • utrata renty
 • utrata renty rodzinnej
 • utrata renty socjalnej
 • decyzja/zaświadczenie ZUS (okres)
 • Pit-11A za 2014 r.
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • Pit -36 za 2014 r.
 • w przypadku zawieszenia – potwierdzone za zgodnoś przez ZUS oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniu społecznemu w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń
 • akt zgonu
 • utrata zasiłku chorobowego
 • utrata świadczenia rehabilitacyjnego
 • utrata zasiłku macierzyńskiego

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 • decyzja/ zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadcetwo pracy)
 • Pit-11A za 2014 r.
 • utrata świadczenia rodzicielskiego
 • decyzja/zaświadczenie (okres)
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • decyzja/zaświadczenie KRUS (okres)
Rodzaj uzyskania dochodu Wymagane dokumenty
 • zakończenie urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu
 • w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.
 • w 2015 r. lub w 2016 r. –  zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • decyzja/zaświadczenie z PUP (spoza Rzeszowa) – bo osoby zarejestrowane w PUP w Rzeszowie są w naszym rejestrze) o uzyskanym zasiłku lub stypendium.
 • w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.
 • w 2015 r. lub w 2016 r. –  zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • umowa o pracę/zlecenie/dzieło/itp.
 • w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.
 • w 2015 r. lub w 2016 r. –  zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego
 • świadczenia przedemerytalnego
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • emerytury
 • renty
 • renty rodzinnej
 • renty socjalnej
 • decyzja/zaświadczenie z ZUS (okres)
 • w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.
 • w 2015 r. lub w 2016 r. – zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.;
 • w 2015 r. lub w 2016 r. – oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zasiłku chorobowego
 • świadczenia rehabilitacyjnego
 • zasiłku macierzyńskiego

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 • decyzja/zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadectwo pracy)
 • w 2014 r. – pit 11 za rok 2014 r.;
 • w 2015 r. lub w 2016 r. – zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
 • decyzja/zaświadczenie;
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • decyzja/zaświadczenie KRUS(okres)
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

About The Author

Related posts

1 Comment

 1. Pingback: Utrata świadczenia Rodzina 500+ | Gdziecko.pl - Miejsca Bliskie Dzieciom

Leave a Reply