Utrata świadczenia Rodzina 500+
Utrata świadczenia Rodzina 500+

Utrata świadczenia Rodzina 500+

Celem rządowego programu Rodzina 500 + jest zwiększenie dzietności w Polsce poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Jest to wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci, które ma być przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z wychowaniem dziecka i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Zasiłek w wysokości 500 zł  przysługuje rodzicom i opiekunom na drugie i każde kolejne dziecko do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia.

Po spełnieniu określonych kryteriów możemy starać się o świadczenie w programie Rodzina 500+ na pierwsze lub jedyne dziecko.
Warunki otrzymania świadczenia opisaliśmy w artykule  Program 500+ na pierwsze dziecko. Dokumenty

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Od roku 2017 zasiłek przysługiwał będzie na rok (od 1 listopada do 31 października). Nowe wnioski można składać od 1 września kolejnego roku. Świadczenia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Istnieją jednak sytuacje, w których uprawnione organy mogą wstrzymać wypłatę zasiłków.

Kiedy możemy utracić świadczenie?

 1. Dziecko objęte programem Rodzina 500+ zawiera związek małżeński;
 2. Dziecko, na które dostajemy świadczenie znajdzie się pod opieką zastępczą lub w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 3. Dziecko pobiera świadczenie na własne dziecko;
 4. Dziecko otrzyma świadczenie rodzinne za granicą. Zasiłek na dziecko można pobierać tylko w jednym kraju UE;
 5. Dziecko ukończy 18 rok życia;
 6. Zwiększenie dochodu na osobę w rodzinie (zasiłek nie będzie przysługiwał od kolejnego miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu) – tylko w przypadku pierwszego dziecka;
 7. Niewłaściwe wydatkowanie, niezgodne z przeznaczeniem lub marnotrawienie kwoty świadczenia przez osobę uprawnioną;
 8. W przypadku złożenia fałszywych dokumentów i świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie.

Co należy zrobić, gdy zaistnieją sytuacje wyżej wymienione?

Zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego należy zgłosić do właściwego organu wypłacającego to świadczenie w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Co grozi w przypadku nienależnego pobierania świadczenia?

 1. Zwrot wszystkich otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustawowymi;
 2. Wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości;
 3. Wstrzymanie wypłaty świadczenia w części;
 4. Przekazywanie świadczenia w formie rzeczowej, w przypadku niewłaściwego dysponowania pieniędzmi.

Zwrot świadczenia wychowawczego pobranego niezgodnie z warunkami programu Rodzina 500 Plus należy przekazać na rachunek bankowy wskazany przez organ zajmujący się programem wraz z należnymi odsetkami. Można starać się jednak o umorzenie tej kwoty w części lub całości, o odroczenie terminu jej spłaty albo o rozłożenie jej na raty.

Więcej o samym programie piszemy tu


Wniosek jest nieodpłatny i można go pobrać tu: wniosek-500-plus

Wykaz dokumentów [klinknij], które należy dołączyć
do wniosku ubiegając się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Infolinia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: 800 100 990 czynna od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, we wtorki od 8.00 do 16.00.

About The Author

Related posts

Leave a Reply